www.postovnischranky.cz | E-shop

Vzorková prodejna

Jevanská 15, Praha 10
Tel/Fax: 274 774 257
Otvírací doba:
Po-Pá: 6:30 - 10:00, 12:00 - 16:00 

Vzorková prodejna Vzorková prodejna


 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu :


KOVOSYSTÉM spol. s.r.o.
Jevanská 15
100 00O Praha 10 
tel : 274774257 , 602341324

IČ 28878094
DIČ CZ28878094


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků – kupujících.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách  a  v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. 

Společenost Kovosystém spol. s.r.o. dále uváděná jako “prodávající”, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

III. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

c) jestliže je u zboží uvedena cena která může vzbudit dojem , že se jedná o chybu a při běžné míře opatrnosti je zjevné, že uvedená cena nemůže odpovídat skutečnosti je uzavřená kupní smlouva neplatná. Je doporučeno tuto cenu prověřit telefonicky a nechat si ji potvrdit před objednáním na e mail .

V. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách společenosti KOVOSYSTÉM spol. s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek svých dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

Zákon o DPH dle Obchodního zákoníku, hlava III, § 9, odstavec 1, písmeno a):

“Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží dle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.”

Den dodání zboží dle Obchodního zákoníku, hlava II, oddíl 2, § 412, odstavec 1:

“Není-li prodávající povinen dle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním dopravci k přepravě ke kupujícímu, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.”

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

VI. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VII. DOPRAVNÍ PODMÍNKY A POŠTOVNÉ
 

Dodavatel si vyhrazuje právo změny nebo volby přepravní služby a to tak ,aby byl zajištěn co nejbezpečnější a nejplynulejší převoz objednaného zboží.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny za přepravu , pakliže byla tato chybně zadána objednatelem a neodpovídá povaze objednaného zboží 
nebo si to vyžaduje velikost  a povaha zasílaného zboží.

Možnosti způsobů doručení zásilky a uhradě jejich ceny :

a) expresní balíkovou službou  PPL.
    Cena bude stanovena vždy tak ,aby byly pokryty pouze náklady za zasilatelské služby.

b) přepravní službou Top Trans( při zásilkách těžších než 25 kg nebo rozměrnějších zásilkách .
     Cena bude stanovena vždy tak ,aby byly pokryty pouze náklady za zasilatelské služby.

c) osobním vyzvednutím zboží - 0 Kč 

 Povinnosti kupujícího při převzetí zboží od zásilkové služby :

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému zapsat o tomto zápis do průvodky balíku nebo jiného dokladu který potvrzuje při převzetí.V případě shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Doklad je vždy přiložen v balíku.

VIII. ZÁRUKA A SERVIS

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách Kovosystém spol. s.r.o. uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího .(osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).

d) Reklamované zboží musí být kompletní a nepoškozené.

e) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejné zboží nebo výměnou za podobnmé zboží, disponující však stejnými parametry jako původní zboží. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena zboží:

a) Odešlete e-mailem zprávu s informacemi (
schranky@kovosystem.cz) odstoupení od smlouvy .
Dále uveďte, na jakou adresu požadujete vrácení uhrazené částky za zboží (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu, datum a jméno.

b) Zboží doručte na adresu sídla společnosti.

c) peníze budou vráceny teprve po posouzení a kontrole vráceného zboží.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000 a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. O tomto bude kupující písemně vyrozuměn. V případě že zásilka nebude převzata bude dle zákona skladována v sídle prodávajícího a dále s ní nakládáno dle zákonných podmínek. 

IX. Použití e mailové adresy 
Objednatel souhlasí se zasláním  dotazníku spokojenosti na e mail který je uveden v objednávce.Vyplnění tohoto dotazníků je dobrovolné.

Provozovatel obchodu se zavazuje, že nebude předávat dalším subjektům jakékoli informace uvedené v objednávce a budou sloužit výhradně pro vyřízení objednávky .

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou plané  od 1.6.2012Vchodová stříška , vchodové stříšky

Vchodové stříšky mají především hlavní poslání a to ochránit malou část před vstupem do objektu proti povětrnostním vlivům. Zabezpečují , aby jste se v případě deště mohli pod tímto přístřeškem na chvíli zastavit , vyndat z tašky klíče , popřípadě prohodit pár slov se sousedem nebo jen chvíli počkat až přestane pršet. Slouží dále k ochraně dveří , aby je chránily před deštěm. Samozřejmě důvodů proč se vchodová stříška , vchodové stříšky instalují může být více.

Vchodové stříšky se vyrábí a dodávají  v mnoha variantách, jsou vchodové stříšky z lehkých hliníkových profilů , vchodové stříšky nerezových profilů jsou i dřevěné vchodové stříšky. Vchodová stříška může mít různou střešní krytinu. Nejoblíbenějším materiálem v posledních letech jsou polykarbonáty , které jsou pevné , houževnaté a dobře se tvarují a vchodové stříšky s nimi vypadají lehce a elegantně. Všechny tyto vchodové stříšky najdete v naší nabídce, ke každému druhu objektu se hodí jiná vchodová stříška, zavolejte a přijďte se poradit , konečné rozhodnutí s výběrem vchodové stříšky je vždy na Vás , ale určitě je minimálně dobré znát názor lidí , kteří se tomuto oboru věnují již druhé desetiletí.

 

Poštovní schránky - poštovní schránky .

Poštovní schránka - poštovní schránky - vitejte v našem světě poštovních schránek, tuto drobnost dá se říci možná i maličkost kupuje každý člověk v průměru dvakrát až tři krát za svůj život. V hromadných výstavbách ,činžovních a panelových domech  se poštovní schránky stávají součástí velkého bloku poštovních schránek a nevěnuje se tomuto prvku většinou  žádná větší pozornost, plní jenom pouze funkci , pro kterou byly instalovány . Většinou se schránky vybírají podle své kapacity a barvy. Tvaru poštovní schránky , poštovních schránek se již taková váha nepřisuzuje .

Jiné je tomu u rodinných domů kde poštovní schránka či poštovní schránky plní a musí plnit mimo funkce pro ukládání pošty , také funkci estetickou. Poštovní schránky, poštovní schránka již hodně vypoví o majiteli objektu . Příchozí , který k objektu přichází většinou uvidí jako první věc na fasádě nebo ve sloupku společně se zvonky právě poštovní schránky . Při pohledu na tento prvek si automaticky ať chce nebo ne vytváří již první obrázek o člověku který v objektu bydlí , dělá si první úsudek , kdo asi přijde otevřít ? Ač se to nezdá poštovní schránka , poštovní schránky vypoví o obyvatelích takového domu poměrně hodně. Mohlo by se zdát , že poštovní schránky jsou jako funkční předmět v dnešní elektronické době kterou ovládly e maily a internet na ústupu , ale věříme že poštovní schránka si ještě dlouhá desetiletí zachová svou funkci pro kterou byla kdysi vyrobena . Náš sortiment poštovních schránek je opravdu velký , koupíte u nás jak poštovní schránky pro činžovní a panelové domy tak poštovní schránku pro rodinné domy.

Poštovní schránky , poštovní schránka , s těmito dvěma pojmy pracujeme již 16 let a dovolujeme si tvrdit , že se pohybujeme na samé špici co se týká kvality těchto námi nabízených produktů . Všechny poštovní schránky, které nabízíme, je možno dodat samozřejmě včetně instalace.